Loading...

ศาสนศาสตร์ฉบับย่อ

฿0.00

“หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายอย่างรัดกุมถึงหลักการต่างๆ ซึ่งสำหรับผมแล้ว ดูเหมือนจะเป็นแก่นแท้ของศาสนาคริสต์ ด้วยมองว่าศาสนาคริสต์นั้นเป็นทั้งระบบความเชื่อและวิธีการดำเนินชีวิต… ผมมักกล่าวกับนักศึกษาของผมเสมอว่า ศาสนศาสตร์มีไว้สำหรับการสรรเสริญและการอุทิศตน นั่นคือการถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าและการปฏิบัติในทางของพระองค์

ดังนั้น เราจึงควรนำเสนอศาสนศาสตร์ในลักษณะที่นำมาซึ่งความตระหนักถึงการอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า ศาสนศาสตร์จะสมบูรณ์ที่สุดก็ต่อเมื่อเรานำหลักการต่างๆ มาปฏิบัติอย่างมีสติภายใต้สายพระเนตรของพระเจ้าผู้ที่ศาสนศาสตร์ได้กล่าวถึงนั้น และเมื่อศาสนศาสตร์นั้นเป็นเหมือนบทเพลงถวายเกียรติแด่พระองค์”

เขียนโดย: เจ.ไอ. แพคเกอร์
จำนวนหน้า: 280
Loading...

“หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายอย่างรัดกุมถึงหลักการต่างๆ ซึ่งสำหรับผมแล้ว ดูเหมือนจะเป็นแก่นแท้ของศาสนาคริสต์ ด้วยมองว่าศาสนาคริสต์นั้นเป็นทั้งระบบความเชื่อและวิธีการดำเนินชีวิต… ผมมักกล่าวกับนักศึกษาของผมเสมอว่า ศาสนศาสตร์มีไว้สำหรับการสรรเสริญและการอุทิศตน นั่นคือการถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าและการปฏิบัติในทางของพระองค์

ดังนั้น เราจึงควรนำเสนอศาสนศาสตร์ในลักษณะที่นำมาซึ่งความตระหนักถึงการอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า ศาสนศาสตร์จะสมบูรณ์ที่สุดก็ต่อเมื่อเรานำหลักการต่างๆ มาปฏิบัติอย่างมีสติภายใต้สายพระเนตรของพระเจ้าผู้ที่ศาสนศาสตร์ได้กล่าวถึงนั้น และเมื่อศาสนศาสตร์นั้นเป็นเหมือนบทเพลงถวายเกียรติแด่พระองค์”

เขียนโดย: เจ.ไอ. แพคเกอร์
จำนวนหน้า: 280