กนกบรรณสาร

เป็นสำนักพิมพ์ในสังกัดของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1952 โดยมิชชันนารีคณะโอเอ็มเอฟ (Overseas Missionary Fellowship) ดำเนินงานด้านการผลิตหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทย