Loading...

ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า

฿0.00

“ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า” ให้มุมมองของความหมายแห่งความบริสุทธิ์ และสาเหตุที่ว่าทำไมพระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ที่ผู้คนทั้งตราตรึงใจและยำเกรง

ดร. อาร์. ซี. สโปร์ลกล่าวว่า “ความบริสุทธิ์มีผลต่อทุกแง่ทุกมุมของชีวิตเรา ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง การกีฬา เรื่องรักใคร่ คือมีผลต่อทุกๆ สิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย” ขอให้หนังสือเล่มนี้ช่วยปรับมุมมองที่คุณมีต่อพระเจ้าองค์บริสุทธิ์

เขียนโดย: ดร. อาร์. ซี. สโปร์ล
จำนวนหน้า: 198
Loading...

วิทยาการยุคใหม่มักลดบทบาทของพระเจ้าให้เหลือแค่มิติแห่งความเป็นมนุษย์ หนังสือเล่มนี้จุดประเด็นให้เราฟื้นความสำนึกถึงพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพ สูงสุดและทรงน่าเกรงขามยิ่งนักในฐานะพระเจ้าที่เราไม่อาจเข้าใจได้อย่างทะลุปรุโปร่ง ขณะที่ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำให้พระองค์ดูเหมือนผู้ที่เราสัมผัสแตะต้องไม่ได้ พระองค์ก็ยังทรงเป็นพระเจ้า องค์เดียวกันกับที่มาปรากฎในรูปของ กายเนื้อนามว่า เยซู ที่สัมผัสแตะต้องเรา มีปฏิสัมพันธ์กับเรา และโน้มนำเราเข้าสู่การมีความสัมพันธ์กับพระองค์เอง

“ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า” ให้มุมมองของความหมายแห่งความบริสุทธิ์ และสาเหตุที่ว่าทำไมพระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ที่ผู้คนทั้งตราตรึงใจและยำเกรง ในเล่มนี้เป็นการสำรวจอย่างลึกซึ้งและเร้าอารมณ์เกี่ยวกับพระลักษณะ ของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ซึ่งเป็นคำนิยามของทุกสิ่งที่เราเป็นและทำในฐานะที่เป็นคริสเตียน ดร. อาร์. ซี. สโปร์ลกล่าวว่า “ความบริสุทธิ์มีผลต่อทุกแง่ทุกมุมของชีวิตเรา ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง การกีฬา เรื่องรักใคร่ คือมีผลต่อทุกๆ สิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย” ขอให้หนังสือเล่มนี้ช่วยปรับมุมมองที่คุณมีต่อพระเจ้าองค์บริสุทธิ์

ขอให้พระเจ้าองค์บริสุทธิ์ทรงสัมผัสชีวิตของคุณ

ดร. อาร์. ชี. สโปร์ล ซึ่งเป็นนักศาสนศาสตร์ ศิษยาภิบาล และอาจารย์ เป็นประธานและคณะกรรมการของหลายองค์การ พร้อมกับสอนในสถาบัน พระคริสตธรรมหลายแห่ง ท่านมีพันธกิจด้านรายการวิทยุประจำวันชื่อ “ฟื้นฟู จิตใจขึ้นใหม่” ท่านเขียนหนังสือไว้หลายเล่มได้แก่ Chosen by God; Now, That’s a Good Question; The Mystery of the Holy Spirit; The Glory of Christ; Surprised by Suffering and If There’s a God, Why Are There Atheists?

เขียนโดย: ดร. อาร์. ซี. สโปร์ล
จำนวนหน้า: 198